ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ :" ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΤΥΠΟ NGB-006 ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΒΟΛΟ ΚΕΦΑΛΗ CONVEX 3C5s TOY ΥΠΕΡHX/ΓΡΑΦΟΥ MINDRAY M6T" – ΑΔΑ: 6ΩΛ846907Θ-ΠΦΤ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ :" ΟΔΗΓΟΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΕ ΤΥΠΟ
NGB-006 ΣΥΜΒΑΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΗΧΟΒΟΛΟ ΚΕΦΑΛΗ CONVEX 3C5s TOY ΥΠΕΡHX/ΓΡΑΦΟΥ MINDRAY M6T"
Ημερομηνία: 04/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/03/2024 07:39:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΛ846907Θ-ΠΦΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου