ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ – ΑΔΑ: 6ΩΚ646907Θ-Ε91

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/03/2024 14:49:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΚ646907Θ-Ε91
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου