ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ – ΑΔΑ: 6ΝΩΟ46907Θ-77Ψ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
Ημερομηνία: 11/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/03/2024 14:21:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΩΟ46907Θ-77Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου