ΧΕ-693 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΛΙΩ46907Θ-Ω7Θ

Θέμα: ΧΕ-693 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 27/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/05/2024 08:59:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΙΩ46907Θ-Ω7Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου