ΧΕ-563 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 797/2023 – ΑΔΑ: 6ΗΨΠ46907Θ-ΥΕ8

Θέμα: ΧΕ-563 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 797/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/05/2024 08:21:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΨΠ46907Θ-ΥΕ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου