ΧΕ-582 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1416/2023 – ΑΔΑ: 6Ι0Υ46907Θ-ΖΡΣ

Θέμα: ΧΕ-582 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ 1416/2023
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:28:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ι0Υ46907Θ-ΖΡΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου