ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΑΚΑ – ΑΔΑ: 6ΦΓΑ46907Θ-Τ8Ο

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΛΑΚΑ
Ημερομηνία: 08/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 14:25:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓΑ46907Θ-Τ8Ο
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου