Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΑ 22Χ22mm (ΑΠΛΗ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6ΦΓ446907Θ-ΛΚ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΚΑΛΥΠΤΡΙΔΑ 22Χ22mm (ΑΠΛΗ)» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 20/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/03/2024 09:32:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΓ446907Θ-ΛΚ8
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου