Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: 6Φ3Ξ46907Θ-Β7Υ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΤΥΛΕΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΑΣ ΠΙΕΣΗΣ»
για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 28/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/03/2024 11:33:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Φ3Ξ46907Θ-Β7Υ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου