ΧΕ-528 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 778/2023 & ΧΕ 779/2023 & ΧΕ 1483/2023 & ΧΕ 1464/2023 & ΧΕ 1319/2023 – ΑΔΑ: 6ΧΖ346907Θ-Ο98

Θέμα: ΧΕ-528 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 778/2023 & ΧΕ 779/2023 & ΧΕ 1483/2023 & ΧΕ 1464/2023 & ΧΕ 1319/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/04/2024 08:36:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΖ346907Θ-Ο98
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου