ΧΕ-542 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 414/2023 & ΧΕ 627/2023 & ΧΕ 628/2023 – ΑΔΑ: 6ΑΒ746907Θ-6ΥΝ

Θέμα: ΧΕ-542 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 414/2023 & ΧΕ 627/2023 & ΧΕ 628/2023
Ημερομηνία: 12/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:27:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΒ746907Θ-6ΥΝ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου