ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΥ-ΚΨΥ " – ΑΔΑ: 694346907Θ-ΛΤ5

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΥ-ΚΨΥ "
Ημερομηνία: 13/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/03/2024 12:12:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 694346907Θ-ΛΤ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου