ΧΕ-608 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1443/2023 – ΑΔΑ: 68ΛΞ46907Θ-ΜΩ4

Θέμα: ΧΕ-608 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1443/2023
Ημερομηνία: 15/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68ΛΞ46907Θ-ΜΩ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου