ΧΕ-655 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ & ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ – ΑΔΑ: 66Ω346907Θ-ΚΓ1

Θέμα: ΧΕ-655 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΦΙΛΤΡΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ & ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΔΙΗΘΗΣΗΣ " , ΠΡΩΤΑ ΧΕ
Ημερομηνία: 21/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/04/2024 09:53:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ω346907Θ-ΚΓ1
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου