ΧΕ-587 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 51/2024 – ΑΔΑ: 60ΟΝ46907Θ-77Θ

Θέμα: ΧΕ-587 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 51/2024
Ημερομηνία: 14/03/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2024 08:28:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΟΝ46907Θ-77Θ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου