ΧΕ-445 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-22 Θ4 ,Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2, Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-22ΘΕΗΔ8 CLAW A 21(3712.14), CLAW Β ‘ 21(4354.69), R. A 21(2.27), R.B 21(132.78), R. Γ’21(48.24), R.Δ’ 21(77.31) – ΑΔΑ: ΡΓ9Λ46907Θ-9ΥΡ

Θέμα: ΧΕ-445 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν.4917/2022 Αρθ.31 ΑΠ. Δ.Σ 10/19-04-22 Θ4 ,Ν.4958/2022 Αρθ.37 ΑΠ. Δ.Σ 23/17-10-22 Θ2, Ν.4975/2022 Αρθ.65 ΑΠ. Δ.Σ 27/12-12-22ΘΕΗΔ8 CLAW A 21(3712.14), CLAW Β ‘ 21(4354.69), R. A 21(2.27), R.B 21(132.78), R. Γ’21(48.24), R.Δ’ 21(77.31)
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/03/2024 14:42:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓ9Λ46907Θ-9ΥΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου