ΧΕ-308 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν. 4715/20 Αρθ.39 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 21/10-09-20 Θ21 & Ν.4812/21 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 & Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023,R Γ’ 22 (730,11) RΔ’ 1129,58) – ΑΔΑ: Ρ57Μ46907Θ-ΑΞ5

Θέμα: ΧΕ-308 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞ/ΚΑ Ν. 4715/20 Αρθ.39 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 21/10-09-20 Θ21 & Ν.4812/21 Αρθ.14 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 17/15-07-2021 ΘΕΗΔ2 & Ν.5041/2023 Αρθ.94 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 10/10-05-2023 ΘΕΗΔ7 & Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023,R Γ’ 22 (730,11) RΔ’ 1129,58)
Ημερομηνία: 14/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 15:28:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ57Μ46907Θ-ΑΞ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου