ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ -ΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.3075/2023 – ΑΔΑ: ΨΖΘΧ46907Θ-Σ0Φ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟΥ ΓΛΥΦΑΝΟ ΠΟΛΥΠΟΔΩΝ -ΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.3075/2023
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2024 10:27:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΘΧ46907Θ-Σ0Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου