ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ- ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ" ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. ΠΡΟΥΓ.ΔΕΜΕΥΣΗ 2522/2023 – ΑΔΑ: ΨΥΣ146907Θ-Η30

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ- ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
"ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ" ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. ΠΡΟΥΓ.ΔΕΜΕΥΣΗ 2522/2023
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 10:16:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΣ146907Θ-Η30
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου