Δημοσίευση Περίληψης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33696100-6)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 211.870,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 262.718,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. – ΑΔΑ: ΨΥ8246907Θ-ΦΓΣ

Θέμα: Δημοσίευση Περίληψης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV: 33696100-6)» για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Χαλκίδας για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 211.870,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 262.718,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ημερομηνία: 26/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/02/2024 08:13:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥ8246907Θ-ΦΓΣ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου