ΧΕ-452 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΨΞΖΜ46907Θ-Β3Σ

Θέμα: ΧΕ-452 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 10:10:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΖΜ46907Θ-Β3Σ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου