ΧΕ-388 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1011/2023 – ΑΔΑ: ΨΞ8646907Θ-Χ7Ο

Θέμα: ΧΕ-388 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1011/2023
Ημερομηνία: 21/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 15:03:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ8646907Θ-Χ7Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου