ΧΕ-424 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΒΓΚ46907Θ-ΨΣΞ

Θέμα: ΧΕ-424 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 26/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/03/2024 10:10:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΓΚ46907Θ-ΨΣΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου