ΧΕ-335 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , RΑ’ 22 (1139.15), RΒ’ 22 (1630.12), RΓ’ 22 (1579.32), RΔ 22 (1853.95) – ΑΔΑ: ΨΤΥΜ46907Θ-ΝΣΜ

Θέμα: ΧΕ-335 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 , RΑ’ 22 (1139.15), RΒ’ 22 (1630.12), RΓ’ 22 (1579.32), RΔ 22 (1853.95)
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/02/2024 15:03:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΥΜ46907Θ-ΝΣΜ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου