ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣ.269/2024 – ΑΔΑ: ΨΤΝΩ46907Θ-76Υ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
"ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣ.269/2024
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/02/2024 09:06:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΝΩ46907Θ-76Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου