ΧΕ-320 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΘΓΞ46907Θ-ΥΛ4

Θέμα: ΧΕ-320 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 16/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 07:34:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΓΞ46907Θ-ΥΛ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου