ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΩΡΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ – ΑΔΑ: ΨΤΓΔ46907Θ-Σ3Θ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ-ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΩΡΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 11:36:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΓΔ46907Θ-Σ3Θ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου