ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2482/2023) – ΑΔΑ: ΨΤ0946907Θ-ΠΜΕ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
(ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2482/2023)
Ημερομηνία: 08/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/02/2024 14:43:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤ0946907Θ-ΠΜΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου