ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ" – ΑΔΑ: ΨΡΛ946907Θ-ΔΞΟ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ"
Ημερομηνία: 05/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/02/2024 11:24:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΛ946907Θ-ΔΞΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου