ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2024 – ΑΔΑ: ΨΨΩΝ46907Θ-7ΝΡ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ, ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2024
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 10:50:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΩΝ46907Θ-7ΝΡ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου