Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 204/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΨ3Υ46907Θ-ΦΘ3

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 204/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 12:47:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨ3Υ46907Θ-ΦΘ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου