ΧΕ-199 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023 – ΑΔΑ: ΨΩΡ246907Θ-Υ3Λ

Θέμα: ΧΕ-199 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν.5057/2023 Αρθ.19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 23237/25-10-2023
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 21/02/2024 07:34:07
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΡ246907Θ-Υ3Λ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου