ΤΡΥΒΛΙΑ – ΑΔΑ: ΨΩΦ746907Θ-ΘΝΦ

Θέμα: ΤΡΥΒΛΙΑ
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 08:41:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΦ746907Θ-ΘΝΦ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου