ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5ΠΟΛΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΗΚΓ – ΑΔΑ: ΨΟ1Κ46907Θ-ΡΧΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 5ΠΟΛΙΚΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΗΚΓ
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 12:31:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΟ1Κ46907Θ-ΡΧΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου