ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝHTΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO TYΠΟΥ ΑΚ-200S ME S/N 4638" – ΑΔΑ: ΨΝ9Ν46907Θ-ΛΘΣ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ
ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝHTΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ GAMBRO TYΠΟΥ ΑΚ-200S ME S/N 4638"
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 08:53:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΝ9Ν46907Θ-ΛΘΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου