ΧΕ-185 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 505/2023 – ΑΔΑ: ΨΜΟΨ46907Θ-ΧΚΔ

Θέμα: ΧΕ-185 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 505/2023
Ημερομηνία: 07/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/02/2024 07:43:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜΟΨ46907Θ-ΧΚΔ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου