Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΛΒΙ46907Θ-ΘΔ9

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 10:18:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΛΒΙ46907Θ-ΘΔ9
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου