ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ- ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ "ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ . ΠΡΟΥΓ.ΔΕΜΕΥΣΗ 2525/2023 – ΑΔΑ: ΨΚΗ446907Θ-ΩΗΩ

Θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ- ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ- ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
"ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΟΦΙΟΑΠΩΘΗΣΗΣ" ΤΟΥ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ . ΠΡΟΥΓ.ΔΕΜΕΥΣΗ 2525/2023
Ημερομηνία: 13/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/02/2024 10:27:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΚΗ446907Θ-ΩΗΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου