ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΙΦΡ46907Θ-ΛΙΥ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ-ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2024 09:23:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΦΡ46907Θ-ΛΙΥ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου