ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ- ΓΙΑ ΤΗΝ: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALL EXPERTS FACILITIES" – ΑΔΑ: ΨΦ6746907Θ-ΜΣ1

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ- ΓΙΑ
ΤΗΝ: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ BMS ΤΟΥ Γ.Ν.Χ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ALL EXPERTS FACILITIES"
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2024 08:19:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦ6746907Θ-ΜΣ1
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου