ΧΕ-305 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024 – ΑΔΑ: ΨΕΕΕ46907Θ-Σ03

Θέμα: ΧΕ-305 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΕΝΟΙΚΙΟ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024
Ημερομηνία: 14/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 07:34:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕΕΕ46907Θ-Σ03
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου