ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΙ (6) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ. 3144/2022, 114/2023) – ΑΔΑ: ΨΕ2Σ46907Θ-Ξ53

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΞΙ (6) ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ (ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ. 3144/2022, 114/2023)
Ημερομηνία: 09/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/02/2024 10:13:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ2Σ46907Θ-Ξ53
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου