ΧΕ-432 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1938/2023 – ΑΔΑ: ΨΔΨΝ46907Θ-ΗΣ6

Θέμα: ΧΕ-432 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1938/2023
Ημερομηνία: 28/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/03/2024 14:51:23
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΨΝ46907Θ-ΗΣ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου