ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ" – ΑΔΑ: ΨΔΛΦ46907Θ-ΚΡΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
"ΑΣΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΩΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ"
Ημερομηνία: 08/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/02/2024 10:34:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΛΦ46907Θ-ΚΡΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου