ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 12 ΧΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & 1 ΣΥΣΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 111/2023 – ΑΔΑ: ΨΔ7546907Θ-7ΟΖ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ 12 ΧΕΙΡ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & 1 ΣΥΣΤ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 111/2023
Ημερομηνία: 01/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/02/2024 14:51:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔ7546907Θ-7ΟΖ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου