ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ-ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ :"ΡΑΜΜΑΤΑ" ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.2578/2023 – ΑΔΑ: ΨΧΤΠ46907Θ-Ω9Ρ

Θέμα: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ -ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ-ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ :"ΡΑΜΜΑΤΑ"
ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.2578/2023
Ημερομηνία: 29/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/02/2024 12:53:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΤΠ46907Θ-Ω9Ρ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου