ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ HETTICH ROTOFIX 32 A s/n 0020313 & ΙΝΒΙΤ 1093 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ " – ΑΔΑ: ΨΑΦΡ46907Θ-ΧΘΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ " ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ
ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ HETTICH ROTOFIX 32 A s/n 0020313 & ΙΝΒΙΤ 1093 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ "
Ημερομηνία: 23/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/02/2024 14:05:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΦΡ46907Θ-ΧΘΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου