ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RAPID TESTS – ΑΔΑ: Ψ9ΛΡ46907Θ-ΒΗΚ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ RAPID TESTS
Ημερομηνία: 02/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 02/02/2024 08:51:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ9ΛΡ46907Θ-ΒΗΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου