ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΕΣΙΑ "ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΙΟΥ Γ.Ν.Χ." ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.1889/2023 – ΑΔΑ: Ψ93946907Θ-ΩΘΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΕΣΙΑ "ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΛΙΟΥ Γ.Ν.Χ."
ΠΡΟΥΓ.ΔΕΣΜ.1889/2023
Ημερομηνία: 22/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/02/2024 10:00:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ93946907Θ-ΩΘΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου