ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:" ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ" – ΑΔΑ: Ψ8ΠΒ46907Θ-ΒΦΝ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ:" ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΛΙΟΚΗΛΗΣ"
Ημερομηνία: 19/02/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/02/2024 09:50:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ8ΠΒ46907Θ-ΒΦΝ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου